Czy można przesyłać broń czarnoprochową pocztą?

Dosyć ostra dyskusja toczy się ostatnio o możliwość wysyłania broni czarnoprochowej za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe.
Postaram się w kilku słowach odnieść się do tej tematyki i w prosty sposób przedstawić własny pogląd na tą sprawę, przytaczając odpowiednie ustawy i rozporządzania. Oczywiście, jak zawsze interpretacja może być różna, każdy na swój własny punkt widzenia i siedzenia. Zachęcam oczywiście do dyskusji na forum.

Zacznijmy od:

Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549 USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

gdzie w poniższym rozdziale:

Rozdział 3 Przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywóz z zagranicy i wywóz za granicę broni i amunicji oraz zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców

wyraźnie dopuszczona jest możliwość:

Art. 36. 1. Dopuszcza się przesyłanie broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe, o ile świadczą oni tego rodzaju usługi. 2. Przesyłanie broni lub amunicji za pośrednictwem innych podmiotów niż określone w ust. 1 jest zakazane.

Szczególnie interesujący jest punkt 6:

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe.

Przechodząc do tego rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe

Z uwagi na punkt 2:

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do przesyłek zawierających amunicję hukową o kalibrze do 6 mm oraz broń, której posiadanie nie wymaga pozwolenia, z wyłączeniem broni pneumatycznej.

Można spokojnie zaprzestać czytania pozostałej części rozporządzenia. Skoro, na posiadanie broni czarnoprochowej nie jest wymagane pozwolenie – tym samym nie mają zastosowania tryby i warunki w niej opisane. Nie ma na chwilę obecną, potrzeby opisywać co zawiera przesyłka – chyba że odrębne przepisy wewnętrzne operatora przesyłek pocztowych to wymagają (np. paczka z zadeklarowaną zawartością). Ryzykujemy wtedy tylko to, że operator może nie wyrazić zgody na przesyłkę.

Oczywiście, jedynym wymogiem przy sprzedaży – jest niestety potwierdzenie pełnoletności (ukończone 18 lat) – co podczas rozmów z firmami handlującymi taką bronią czarnoprochową, jest najtrudniejsze do zweryfikowania. Część woli zrezygnować z wysyłki i umożliwia odbiór tylko osobisty, rezygnując tym samym z potencjalnej i dużej liczby chętnych, mieszkających daleko od takiego sklepu. Dla spokoju ducha, najlepiej spisać umowę kupna-sprzedaży, gdzie wpiszemy numer dowodu osobistego.

Nie wysyłamy broni czarnoprochowej załadowanej (co to oznacza, zostało opisane w osobnym artykule – punkt 5). Nie warto ryzykować, bo broń załadowana, staje się już szczególnie niebezpieczna, a ryzyko niekontrolowanego wystrzału jest bardzo duże. Nadawca deklaruje, że przesyłka nie zawiera materiałów niebezpiecznych, składając swój podpis – ponosząc tym samym pełną odpowiedzialność, jeśli coś się stanie.

Sumując: można zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa przesyłać broń czarnoprochową.