Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz plików cookies

(„Polityka prywatności”)

Niniejsza Polityka prywatności jest wypełnienie obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1), (dalej RODO).

Administracja dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności osób odwiedzających stronę internetową blackpowder.pl, zapewniając bezpieczeństwo, poufność oraz ochronę danych osobowych.

I. Informacje ogólne

Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018.1000 z dnia 24 maja 2018 r. ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Administrator podejmuje wszelkie starania na rzecz ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w tym przed ich utratą czy bezprawnym ujawnieniem, uzyskanych w ramach prowadzonej działalności.

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych:

adres email: ,

II. Przetwarzania danych osobowych

Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe wyłącznie dobrowolnie podane przez Użytkowników. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów określonych w ust. 1 odnośnik pierwszy i drugi oraz przez okres niezbędny do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika Serwisu.

Administrator Serwisu korzysta z plików cookies, obserwując i analizując ruch na stronach Serwisu, jak również podejmuje działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności Administrator nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu, a zwłaszcza tworzenia statystyk oraz dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika, w szczególności poprzez prawidłowe wyświetlenie strony internetowej, dostosowane do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Serwis automatycznie zbiera dane Użytkowników Serwisu, dotyczące wizyty Użytkownika w Serwisie, obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, godzinę, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do Serwisu, czas korzystania z Serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.

Serwis może zawierać odnośniki (przekierowania) do innych stron internetowych. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie właściciel Serwisu rekomenduje zapoznanie się przez Użytkownika Serwisu z polityką prywatności dostępną w ramach tych stron internetowych. Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. W ramach Serwisu mogą być wykorzystywane również pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich (w szczególności Google AdWords czy portale społecznościowe).

Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika, z tym że Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, jak również możliwe jest automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies mogą służyć również obsłudze reklam prowadzonych za pomocą Google Adwords czy Google Analytics, w szczególności reklam remarketingowych oraz remarketingu dynamicznego. Każdy użytkownik może zrezygnować z zamieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Administrator danych oświadcza, iż dane przekazane przez Użytkowników nie będą stanowiły przedmiotu sprzedaży, wymiany oraz zabronionego prawem ujawnienia.
Administrator danych osobowych może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z regulacją art. 15-22 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora danych, przysługuje prawo dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

III. Przepisy końcowe

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki prywatności zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa o ochronie danych osobowych (RODO).

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych, osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora danych osobowych z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każda osoba korzystająca z Serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności. Administracja, jako właściciel Serwisu, zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, o czym poinformuje poprzez zamieszczenie aktualnej Polityki prywatności na stronie internetowej.